UVOD

 1. Privatnost posjetitelja naše web stranice za nas je vrlo važna, te joj posvećujemo veliku važnost. Ova politika objašnjava što ćemo učiniti s vašim osobnim podacima.
 2. Pristankom na upotrebu kolačića u skladu s uvjetima ove politike prilikom prvog posjeta našoj web stranici dopušta nam upotrebu kolačića svaki put kad posjetite našu web stranicu.
2. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

 

Sljedeće vrste osobnih podataka mogu se prikupljati, pohranjivati i koristiti:

 1. podaci o vašem računalu uključujući vašu IP adresu, geolokaciju, vrstu i verziju preglednika i operativni sustav;
 2. podaci o vašim posjetima i korištenju ove web stranice, uključujući način pristupa, trajanje posjeta, pregledane stranice i navigacijske putanje do web mjesta;
 3. podaci, poput svoje adrese e-pošte, koje unosite kada se registrirate na našoj web stranici;
 4. podaci koje unosite kada kreirate profil na našoj web stranici – na primjer, svoje ime, slike profila, spol, rođendan, status veze, interesi i hobiji, detalji o obrazovanju i podaci o zaposlenju;
 5.  podaci, kao što su vaše ime i adresa e-pošte, koje unosite za postavljanje pretplata na našu e-poštu i / ili biltene;
 6.  podaci koje unosite dok koristite usluge na našoj web stranici;
 7. podaci koji se generiraju tijekom korištenja naše web stranice, uključujući kad, koliko često i pod kojim okolnostima ih upotrebljavate;
 8.  podaci koji se odnose na sve što kupite, usluge koje koristite ili transakcije koje izvršite putem naše web stranice, a koje uključuju vaše ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte i podatke o kreditnoj kartici;
 9. podaci koje objavljujete na našoj web stranici s namjerom da ih objavite na internetu, što uključuje vaše korisničko ime, slike profila i sadržaj vaših postova;
 10.  podaci sadržani u bilo kojoj komunikaciji koju nam pošaljete putem e-pošte ili putem naše web stranice, uključujući njezin komunikacijski sadržaj i metapodatke;
 11. sve ostale osobne podatke koje nam pošaljete.

Prije nego što nam otkrijete osobne podatke druge osobe, morate dobiti pristanak te osobe kako za otkrivanje, tako i za obradu tih osobnih podataka u skladu s ovim pravilima.

D. Upotreba vaših osobnih podataka

Osobni podaci koji nam se dostave putem naše web stranice koristit će se u svrhe navedene u ovoj politici ili na relevantnim stranicama web stranice. Vaše osobne podatke možemo koristiti za sljedeće:

 1.  administriranje naše web stranice i poslovanja;
 2. personaliziranje naše web stranice za vas;
 3. omogućavanje vaše upotrebe usluga dostupnih na našoj web stranici;
 4.  slanje robe kupljene putem naše web stranice;
 5. pružanje usluga kupljenih putem naše web stranice;
 6. slanje izvoda, računa i podsjetnika o plaćanju i prikupljanje plaćanja od vas
 7. slanje nekomercijalnih komunikacija;
 8. slanje obavijesti putem e-pošte ako ste izričito zatražili;
 9. slanje našeg biltena, ako ste ga zatražili (možete nas obavijestiti u bilo kojem trenutku ako više ne trebate bilten);
 10.  slanje marketinških komunikacija koje se odnose na naše poslovanje ili poslovanje pažljivo odabranih trećih strana za koje mislimo da bi vas mogle zanimati, poštom ili, ako ste na to posebno pristali, e-poštom ili sličnom tehnologijom (možete nas obavijestiti bilo kada ako vam više nisu potrebne marketinške komunikacije);
 11. pružanje statističkih podataka o našim korisnicima trećim stranama (ali te treće strane neće moći identificirati nijednog pojedinog korisnika iz tih podataka);
 12. bavljenje upitima i pritužbama napravljenih od vas ili u vezi s vama a u vezi s našom web stranicom;
 13. sigurnost naše web stranice i sprečavanje prijevara;
 14.  provjera usklađenosti s uvjetima i odredbama koji reguliraju upotrebu naše web stranice (uključujući praćenje privatnih poruka poslanih putem servisa privatnih poruka naše web stranice ); i
 15. ostale primjene.

Ako na našoj web stranici pošaljete osobne podatke za objavu, mi ćemo ih objaviti i inače upotrijebiti te podatke u skladu s dozvolom koju ste nam dali.

Vaše postavke privatnosti mogu se koristiti za ograničavanje objave vaših podataka na našoj web stranici i mogu se prilagoditi kontrolom privatnosti na web stranici.

Bez vašeg izričitog pristanka, nećemo davati vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj strani kako bi ih koristili za svoj ili izravni marketing.

Pravilnik
o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih
podataka fizičkih osoba
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako
bi se osiguralo da se obrada i korištenje osobnih podataka provodi u skladu s Uredbom EU 2016/679 o
zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.
RSZŽ (u daljnjem tekstu: Savez) temeljem ove Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka dužno je nadzirati
prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi
(zaposleni, dobavljači i korisnici).
Članak 2.
Savez vodi, a temeljem Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka,
zbirke osobnih podataka, uspostavlja i vodi evidencije koje sadrže osnovne informacije o zbirci:
– Zbirka osobnih podataka o kadrovskoj evidenciji zaposlenih
– Zbirka o plaćama zaposlenih
– Zbirka osobnih podataka o korisnicima i dobavljačima
Zbirke podataka moguće je dodavati, mijenjati i brisati ovisno o potrebama djelovanja Saveza.
Članak 3.
Naziv voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresa je:
Rukometni savez Zagrebačke županije, Zagrebačka 5, 10370 Dugo Selo
Osobni podaci mogu se prikupljati samo kada je svrha prikupljanja specifična, eksplicitna i legitimna.
Podaci dobiveni za jednu određenu svrhu ne mogu se koristiti za drugu.
Voditelj zbirke je i voditelj obrade i zaštite osobnih podataka te je načinio i Procjenu usklađenosti
(Prilog A) i Procjenu rizika (Prilog B) koje su sastavni dio ovog Pravilnika.
Članak 4.
Svrha obrade
Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Saveza te radi ispunjenja obveza od
javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti (ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, službeno
natjecateljsko – registracijskih poslova i druge službene svrhe).
Članak 5.
Pravni temelj uspostave zbirke podataka
Pravni temelj za uspostavu zbirke podataka proizlazi od Zakona o radu, Opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o porezu na
dohodak, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Općeg poreznog zakona,
Zakona o računovodstvu, Registracijskog propisnika HRS-a, Propozicija Natjecateljske komisije HRS-a i
Pravilnika o radu UO RSZŽ.
Članak 6.
Kategorije osoba na koje se podaci odnose
Zbirka se odnosi na sve odrasle i maloljetne osobe, članove i korisnike Saveza (registrirane igrače i
igračice, službene osobe, trenere), na članove UO, Skupštine i radnih tijela Saveza, na osobe koje
sklopile ugovore o radu neposredno sa Savezom kao poslodavcem (ugovor o radu na određeno vrijeme,
ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ugovor o djelu). Zbog zakonske obveze privola osoba i
zaposlenika o korištenju, obrađivanju i čuvanju podataka nije potrebna.
Članak 7.
Vrste podataka sadržanih u zbirkama podataka
Zbirke sadrže sljedeće vrste podataka:
1. Ime i prezime
2. OIB, dan, mjesec i godina rođenja
3. Ime oca ili majke
4. Prebivalište i adresa
5. Mjesto rođenja
6. Broj zdravstvenog osiguranja
7. Broj MIO osiguranja
8. Osiguranje MIO II
9. Vrsta radnog odnosa (određeno, neodređeno, ugovor o djelu)
10. Naziv radnog mjesta (gl. tajnik, teh. tajnik, voditelj lige)
11. Stručna sprema (SSS, VŠS, VSS)
12. Zvanje (ekonomist, kineziolog, profesor)
13. Broj bankovnog računa
14. Radni staž prije poslodavca
15. Datum zasnivanja radnog odnosa, razlog
16. Datum raskid radnog odnosa, razlog
17. Radno vrijeme zaposlenika
18. Razlog prestanka radnog odnosa (mirovina, otkaz, odluka poslodavca)
19. Podaci o ostvarenim pravima iz radnog odnosa (por. dopust, povrede na radu, bolovanja, socijalna
prava)
20. status zaposlen/nezaposlen
21. Škola/zanimanje
22. Razred
23. Ime i prezime roditelja (staratelja)
24. Broj osobne iskaznice roditelja (staratelja)
Članak 8.
Način prikupljanja i čuvanja podataka
Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo u slučajevima određenim Zakonom o
radu, Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, Pravilnika o radu UO RSZŽ, Uredbama o evidencijama iz
domene rada, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je osoba ispitanika stranka, te radi
ispunjenja obveza i zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu.
Predsjednik Saveza donosi odluku o osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o
osobama koje su osim poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i
dostavljanje osobnih podataka. Tehnički tajnik je voditelj obrade podataka.
Prije prikupljanja bilo kojih podataka, djelatnici Saveza dužni su informirati ispitanika čiji se podaci
prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, te o svrsi obrade u koju su podaci
namijenjeni. Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pismeno.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku (Zbirke osobnih
podataka, Platne liste) čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu
zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata djelatnicima Saveza koji
obrađuju te podatke, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.
Članak 9.
Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
Evidencija zaposlenika počinje se voditi na dan zasnivanja radnog odnosa, a prestaje se voditi na dan
prestanka radnog odnosa. Podaci o zaposlenicima predstavljaju dokumentaciju trajne vrijednosti koja
se čuva temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju , trajnim čuvanjem dokumenata.
Evidencija o korisnicima i dobavljačima temeljem Zakona o računovodstvu čuva se 10 godina.
Evidencija o suradnicima (honorar) vodi se od trenutka zasnivanja poslovnog odnosa a prestaje se
voditi ostvarenjem svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci se čuvaju temeljem Zakona o porezu na
dohodak.
Članak 10.
Davanje osobnih podataka na korištenjem drugim korisnicima
Osobni podaci sadržani u zbirci daju se na korištenje na temelju pisanog zahtjeva drugim korisnicima
ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti korisnika (HZMO,
HZZO, MF, Porezna uprava).
Članak 11.
Mjere zaštite osobnih podataka
Stručno i administrativno osoblje Saveza koje obrađuje osobne podatke dužno je poduzeti tehničke,
kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci
zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene,
nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.
Članak 12.
Savez je dužan najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov
zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:
– omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci
osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
– dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na
njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i
korištenja tih podataka,
– dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje
osobne podatke koji se odnose na njega.
Članak 13.
Ispitanik ima pravo na:
– uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose,
– ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose,
Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev Savezu radi ostvarenju prava na:
– dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih ili netočnih podataka o sebi,
– obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose.
Zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem.
ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti osobnih
podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih
podataka.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Postani Član

Postanite član kluba ili upišite svoju djecu u školu rukometa! 

Slanjem prijave potvrđujete kako ste pročitali te prihvaćate Izjavu o zaštiti osobnih podataka.